Gestbal - Sistem integrat de contabilitate


Gestbal - Contabilitate | Gestbal - Imobilizari - Mijloace Fixe | Gestbal - Salarii | Gestbal - Productie - ERPGestbal - Hotel | Gestbal - C.A.R. | Gestbal - ProAs | Gestbal - Restaurant

 

Aplicatia Gestbal - Generalitati

-Orientat pe documente: pune acces pe evidentele primare, dã posibilitatea de lucru in echipã: contabilitate primarã + închidere de lunã
-Nr. Societãti nelimitat (evidentã centralizatã sau distribuit)
-Sistem zecimal si rotunjiri dinamice (cf. necesitãtilor)
-Operare rapidã cu tastatura si cu mouse
-Import / export de date
- Transfer de date - on-line / off-line
-Sistem de validare / arhivare
- Securitate - acces pe mai multe nivele: Vizualizare, adãugare, ful-control
- Evidente, analizã pe centre bugetare / puncte de lucru
-Sistem de validare documente / validare perioadã
- Contare automata a rulajelor pe bazã de retete, tranzactii.
-Interfata grafica standard - controale Windows
-Situatii (rapoarte) operative la data (perioada) specificatã
- Legãturi (linkuri) interactive, navigare usoarã
-Multi-tasking - lansãri paralele a mai multor module GESTBAL
- Multi-user - Posibilitatea de lucru în retea, paralel de pe mai multe statii
-Drept de adãugare / actualizare / module pentru fiecare utilizator
-Posibilitatea de modificare a retetelor (formulelor de calcul) în cazul schimbãrii legislatiei
- Posibilitatea de a vizualiza, modifica, sterge orice informatie introdusã
- Posibilitatea de parolare a utilizatorilor dupã gradele de competentã, pe mai multe nivele de acces

 

 

Gestbal - Contabilitate

Programul de baza pentru evidente contabile si financiare. Modulul de contabilitate primara si finala. Pornind de la documentele primare: contabile si juridice ale societăţii, ajunge la analize economico-financiare complexe, analize scalabile si adaptabile le cerinţele diverselor categorii de utilizatori, respectiv diverselor domenii de activităţi. Pornind de la documente uzuale, binecunoscute - introducerea si prelucrarea informaţiilor, devine foarte eficient, si pentru utilizatori nespecialişti. Permite analiza consolidata pe Holding - grup de societăţi, societăţi cu evidenta contabila individual. Include peste 100 de rapoarte (situatii) personalizate, scalabile in funcţie de necesităţi. Rapoarte si situaţii TOP, cel mai bun…, necesare unei management operativ.

 

Gestbal Contabilitate Functii de baza:

- Evidentã Gestiuni, depozite En-Gross, En-Detail, Nevoile firmei, Amãnunt, Prestãri servicii, fise de magazie, fise de furnizori, balanta de mãrfuri (produse / materiale)
- Evidenta scont furnizor, calcul automat a diferentelor / intrãri
- Gestiune On-line - Stocuri cantitative, valorice, Intrãri / Iesiri / Transferuri, liste de stoc
- Gestiune de mãrfuri / produse finite / materiale / materii prime... in timp real
- Reglare descãrcare FIFO - la gestiunile en-gross
- Evidenta preturi de intrare de vânzare / 2 nivele / pret vânzare in valuta
- Calcul automat a perisabilitãtii cf. limitelor admise / intrãri / adaos / perioada calcul a accizelor Calcul automat a accizelor pe produsele alcool, tutun / intrãri / adaos / perioada
- Coduri de bare - pe fisa de magazie / pe pozitii individuale.
- Raport de gestiune - urmãrire Gestiune amãnunt valoric sau valoric si cantitativ.
- Import / pret de cost import / calcul pret intrare (achizitie) ( cu taxe vamale , comision, transport…)
- Evidenta receptii import / calcul automat pret de importator (de intrare). evidenta furnizori in valuta
- Emitere facturi - descãrcare gestiune En-gross de produse, Vânzare en-detail, fise clienti
- Evidenta vânzãri / agenti / distributie / clienti - puncte de lucru
- Calcul automat a pretului cu / fãrã TVA / discount (scont) acordat
- Export - Emitere facturi externe in diferite monede - Invoice - urmãrire client in valuta
-Urmãrire terti (furnizori si clienti) creante si datorii
- Evidentã Avansuri primite / acordate
- Evidentã Bilet la ordin
- Urmãrire scadette / facturi primite / facturi emise
- Casa / Banca / Registre / jurnale in lei si in valute
- Evidenta Vânzãri Case de marcat fiscal - Z / Evidenta vânzãri POS / Evidenta vânzãri cu tichete de masa -
- Comunicare cu casele de marcat fiscal / cititor de coduri de bare
- Evidenta cheltuieli directe
- Evidenta carburanti / tip / cantitate / perioada / pt. declaratia de mediu
- Conturi speciale - urmãrite analitic
- Avansuri trezorerie / agenti, Asociatii cont curent / asociati
- Evidenta conturilor in diferite monede
-Calcul automat a diferentelor de curs valutar
- Închiderea automata a conturilor de venit, cheltuieli, tva, amãnunt
-Diverse situatii operative la nivel de cumpãrãri / vânzãri / trezorerie
- Rulaje interne: evidenta, emitere bon de consum / factura de descãrcare / aviz însotire
-Evidenta, emitere transferuri Amãnunt < En-gross
- Urmãrire cotoare de documente / facturi / chitante / avize / bon predare / bon consum
- Situatie Cash-flow
- Balanta de verificare analitica, analitica pe furnizori si clienti, sintetica pe 8 perechi de egalitãti - setabil.
- NOU - Balanta de verificare in sistemul anglo-saxon

 

Gestbal - Contabilitate - Rapoarte Situatii

- Liste de stoc-, Lista de inventar-, Lista de stoc “rosu”-, Lista de stoc / conturi- la data specificata
- Oferte de pret (mãrfuri / produse finite)
- Balanta de mãrfuri simpla / detailata / pe perioada / gestiune
- Raport de gestiune pt. orice tip de gestiune / centralizator de raport de gestiune / pe perioada specificata
- Situatii cumpãrãri / jurnal cumpãrãri en-gross / jurnal cumpãrãri amãnunt / jurnal cumpãrãri prestãri
-Lista Perisabilitate admisa / pozitii / intrãri / adaos / perioada
- Accize Alcool / Tutun / Combustibil / pozitii / intrãri / adaos / perioada
- Centralizator Discount (Scont) / Diferenta facturi / Diferenta TVA / facturi furnizori / perioada
- Lista plati / perioada / agent
- Jurnal produse cumpãrate / perioada
- Situatii vânzãri / Facturi emise / valoare de descãrcare / adaos / perioada
- Jurnal de conturi Facturi emise / perioada
- Marfa facturata / fãrã descãrcare (prestãri) / perioada
- Jurnal produse vândute / adaos / perioada
- Jurnal produse vândute / cantitate / perioada
- Centralizator Discount / Diferenta facturi / Diferenta TVA / facturi emise / perioada
- Lista încasãri / perioada / agent
- Centralizator transferuri / Centraliz. Bon consum / Centraliz. Transferuri Amãnunt < En-gross / perioada
-Jurnal de casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada / zile
- Centralizator conturi casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada
- Centralizator încasãri / plãti / casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada
- Creante / clienti / vechime factura / la data specificata
- Creante grupate pe agenti / la data specificata

- Creante / vechime factura / la data specificata
- Creante scadente / vechime factura / la data specificata
- Creante scadente grupate pe agenti / la data specificata
- Datorii / furnizori / vechime factura / la data specificata
- Datorii / vechime factura / la data specificata
- Centralizator datorii / conturi / la data specificata
- Datorii scadente / vechime factura / la data specificata
- Jurnal de TVA / Jurnal de Cumpãrãri / Jurnal de Vânzãri / Borderou de cumpãrãri / de Vânzãri / perioada
- Registru jurnal simplu / Registru jurnal cronologic / perioada
- Carte Mare lunar, Fise ªah, Fise cont / perioada
- Fise de magazie
- Fise de clienti / Fise de furnizori
-Balanta de verificare analitica / analitica pe furnizori si / sau clienti / sintetica / partiala

 

 

Gestbal - Imobilizari - Mijloace Fixe

Modul pentru evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţa. Calculează automat amortizarea lunara a mijloacelor fixe (amortizare lineara, amortizare degresiva, amortizare accelerata). Se generează automat nota contabila cu amortizarea mijloacelor fixe.
- Plan de amortizare Mijloc fix
-Fisa mijloc fix
- Situaţii mijloace fixe / intrări / ieşiri / pus in conservare / perioada
- Amortizare mijloace fixe / perioada / loc de folosinţa
-Catalog de clasificare a Mijloacelor fixe

 

 

 

Gestbal - Salarii

Aplicati destinata evidentei personale si salarizare a unei societãti sau a unui grup de societãti, unei institutii publice, sau a unei societãti non-profit. Se realizeazã gestiunea tuturor situatiilor posibile: salariul lunar sau orar pentru angajati cu carte de munca si colaboratori, calcul invers (de la net la brut), calcul salar in acord - procent de realizare, calcul indemnizatiede incapacitate temporarã, calcul indemnizatie de concediu de odihnã, Evidentã defalcata a datoriilor cãtre stat ale angajatului si angajatorului... Gestbal-Salarii este un instrument complex si puternic pentru a tine o evidenþã foarte strictã asupra cel mai mare factor de risc a unei societãþi, si a costului sau: resurse umane. Asigura administrarea personalului, monitorizarea costului fortei de muncã, înglobeazã un sub-sistem de pontaj si de control acces, devenind solutia optima pentru cresterea eficientei in managmentul de resurse umane. Transferã automat datele salariale in contabilitate (Notã Contabilã în Gestbal Contabilitate). Aplicatie integrata, de ultima generaþie, destinata evidentei personale si salarizare a unei sau mai multor societãti, indiferent de tipul de activitate si de numãrul de angajati.

- Inclus declaratia 112.

 

Gestbal - Salarii - Functii de baza

- Managment Resurse umane / Calculul si contabilitatea salariilor pentru mai multe societãti.
- Organizare pe locuri de munca, sectii, departamente pe 2 nivele / centre de cost
- Administrare salariat - tip contract, vechime in munca, zile concediu, cartea de munca, Istoric angajat
- Fisa angajatului (tip contract de munca: angajat functie de baza, angajat cu timp partial, pensionar, angajat cu contract tip cenzor, membru cooperator) - date personale, date profesionale, întretinuti
- Functii / meserii COR
- 2 chenzine, Calcul -Salarii, -Contributii societate, -Concediu de odihna, -Concediu de boala
- Pontaj, Fluturasi, Foaie colectiva de prezenta
- State de plata, lista de semnaturi, centralizatoare
- Evidenþã Pontaj / Calendar / Evidenþã orelor lucrate, suplimentare, noapte, weekend, nelucrate…
- Evidenta Pontaj / Calendar / Evidenta orelor lucrate, suplimentare, noapte, nelucrate…
- Evidenta Concediu de odihna / calcul Concedii medicale, calcul indemnizatie de concediu
- Evidenta Prime, Sporuri, Cotizatii, Penalizari, Retineri ocazionale (esalonate pe perioade), Popriri…
- Acces (vizualizare) la arhive, Modificare Arhive
- Evidenta Carduri salariati (cont, nr. card) viramente Card - Transmitere electronica la Banca
- Gestionare + calcul nr. Tichete de Masa, Tichetelor de Cadou / Tichete 8 Martie
- Generare pontaj / avans standard pentru toti angajatii la trecere de luna

 

Gestbal - Salarii - Rapoarte situatii

- Foaie colectiva de prezenta / Fluturasi (buletin de salar individual)
- State de salar format A3, A4, pe file / global / loc de munca / pe sectie
- Centralizator (recapitulatie) de stat salarii / global / loc de munca
- Centralizator de ore / loc de munca / sectii / Centralizator prezenta personal
- Centralizator de boala / zile, ore nelucrate
- Centralizator cotizatii / Centralizator retineri
- Centralizator cost salarial / persoane / locuri de munca / sectii
- Liste de semnaturi: Avans, Lichidare, Premii, Indemnizatii, Tichete de masa, Tichete de cadou

- Lista viramente pe Card (cf. cerintelor bancii), avans, lichidare, alte sume
- Declaratii -CAS, -Somaj, -CASS, -FNUASS, -ITM, Fise Fiscale anuale
- Lista personal simpla / detailata
- Lista de negociere Salar
-Fisa individuala de salarizare pe perioada specificata
- Fisa Contributie CAS pe perioada specificata
- Adeverinta Medicala Salariat
- Adeverinta de venit
- Contract individual de munca
- NOU - contributiile catre bugetele statului calculate pot fi exportate in programul de OP trezorerie.
- Nota de plecare in concediu / Nota de Lichidare / Dispozitia de desfacere a contractului de munca

 

Gestbal - Salarii - Parametrii setabili de utilizator

- Tabela de impozit / Sarbatori legale
- Nr. salar mediu pt. calcul CAS individual
- Reteta de calcul pentru contributii
- Salar minim, salar mediu pe economie, zile mediu, limitele, valorile de deducere
- Nr. salar minim pt. calcul CAS individual aferent indemnizatie de boala
- Procente CAS, Somaj, CASS, ITM, fd. Accident (pt. contributia individuala, si contributia firmei).
-Procent vechime, procent ore de noapte, procent ore suplimentare

 

 

Gestbal - Productie - ERP

Aplicaţie dedicata urmăririi producţiei. Programul asigura control întregului ciclu de producţie: evidenta analitica a reţetelor produselor finite (norma de consum, fisa tehnologica, norma de timp), a comenzilor clienţilor, evidenta analitica a lansărilor, raportarea efectiva a producţiei, urmărirea produselor finite până la livrarea, vânzarea lor. Oferă multiple facilitaţi cu privire la fazele de pregătire / programare / lansare a producţiei care duc in final la inbunătăţirea calităţii produsului finit. Oferă rapoarte si situaţii asupra forţei de munca, prin urmăriea şi centralizarea normelor de timp si a manoperelor, contribuind la eliminarea timpilor morţi, si punând baza unei estimări corecte a “necesarului” de factor uman. Costurile efective (materii prime, materiale, manopere) sunt urmărite la nivel de comenzi lansate sau la nivel de produse finite, având control eficient asupra resurselor. Documentele de producţie: Norme de consum, fisa tehnologica, Norma de timp, Lansare in producţie, Bon de lucru, Necesar de materii prime si materiale, Fisa limita de consum sunt listate (unele generate) direct din Gestbal-Productie. Cu ajutorul subsistemelor de antecalcul si postcalcul de preturi pe comenzi si secţii (puncte de producţie), asigura o îmbunătăţire permanenta a raportului preţ producţie / preţ vânzare. In cazul ciclurilor de producţie scurte (o zi) sistemul asigura autogenerarea automata a produselor finite, a Bonurilor de predare. Produsul Gestbal-Productie poate fi utilizat cu succes atât intr-o întreprindere de producţie (fabrica de mobila, atelier de confecţii, brutărie, etc.) cât şi intr-o bucătărie cu 2 angajaţi a unui restaurant.

 

Gestbal Productie ERP - Functii de bazã

- Nomenclator de produse finite, semifabricate, mostre, prototipuri
-Gestiunea produselor finite / grupuri de produse finite
-Evidenta produselor finite (reþete, norme de consum, norme de timp, fisa tehnologica)
- Evidenta comenzilor de lansare in producþie / clienti -beneficiari / sectii de productie
- Planificarea producþiei
- Generarea automata a fiselor limita de consum,
- Generarea automata a fiselor limita de consum colectiva centralizata pe comenzi /perioada
- Consumuri efective pe comenzi limitate de fise limite.
- Evidenta raportãrilor de producþie / Bonurilor de predare
- Evidenta produselor finite si a semifabricatelor
- Urmãrirea livrãrilor / Vânzãrii a produselor finite
- Antecalcul a produselor finite pentru ofertare - cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, cheltuieli generale
- Postcalcul a costurilor la nivel de comanda / secþii de producþie
- Evidenta si contabilitatea de gestiune de materii prime si materiale
- Calcul de necesar de materii prime / materiale / manopere
-Centralizator de timp / manopera / comanda / secþie de producþie
- Bonuri de consum pentru rebuturi si protocol

 

 

Gestbal - Productie Rapoarte situatii

- Produs finit - Norma de consum, Norma de timp, Fisa tehnologica de producþie
- Lista produse finite
- Necesar de materii prime, materiale
- Fise limita de consum - autogenerat / Fisa limita suplimentare
-Fisa de Lansare in producþie
- Centralizator Fise limita
-Centralizator Timp / manopera
- Centralizator Productie terminata
-Lista cu abaterile de consumuri fata de consumurile normate
- Bon de predare / Bon de consum
-Lansãri / Bon de lucru / perioada / client
- Centralizator vânzãri
- Postcalcul

 

 

Gestbal - Hotel

Gestbal – HOTEL – Sistem integrat de Evidenta Hotelier Evidenta + asisterea rezervari camere + vanzari
- Organizare Hotel / Pensiune
- Evidenta Tarife (preturi) pe sezoane / pe agenti / pe camere... (pret normal / pret single / pret special...)
- Evidenta Rezervare On-line
- Evidenta Avansuri / incasate cash, banca...
- Finalizare cazare + cheltuieli (masa+minibar...)
- Evidenta alte cheltuieli – mic dejun, bar...
- Emitere Factura A4, A5 cu sau fara chitanta personalizata
- Emitere Bon Fiscal pe casa de marcat fiscal
- Evidenta Clienti / sistem discount / clienti
- Statistica / clienti
- Statistica / camere
- Legatura directa cu Gestbal – Restaurant
- Carte imobil /
- Evidenta Taxa hoteliera
- Situatii vanzari / situatii camere / Creante
- Functii pt „monitoare Touch”

- Pretul mentionat se plateste o singura data / nu este abonament.
- Se va opta intre preturi in functie de nr. Camere.
- Preturile Includ certificat de licenţă, chit de instalare, manual de utilizare, chelt postale
- Preturile nu includ TVA

 

Gestbal Hotel - Hardware Necesar

Intel.PIV, HDD min.20G, Mem.Interna min.512MB, windows xp, rezolutie min.1024x768, Optional monitor touch Imprimanta A4 (laser sau jet)

Gestbal Hotel - Imagini program(screenshot):

   
   
   

 

 

Gestbal - C.A.R. - program it pentru case de ajutor reciproc.

- Program pentru evidenta membrilor CAR (casa de ajutor reciproc).
- Evidenta fond Social
- Calcul automat a dobânzilor
- Urmãrirea Contracte (Cereri) de Împrumut si a ratelor de rambursare
- Generare liste de Retineri - Fond Social + Rata lunara + Dobânda
- Balanta analitica / Fluturasi lunar / Evaluare Contracte
- Fisa individuala membru CAR
- Legãtura directa cu Gestbal - Salarii

 

 

 

Gestbal - ProAs

Program pentru evidenta Asociatii de proprietari (locatari).

-Evidenta structura asociatie arborescent (Grup / Bloc / sc. / ap / suprafete /persoane)
- Evidenta Contoare de consum / Bloc / sc. / ap / coloana
- Evidenta Fondurilor: Fond rulment / Fond reparatii / Alte fonduri
-Evidenta Consumurilor Apa / cãldura / curent / gas / Bloc / ap)
- Evidenta Serviciilor pe furnizori / Evidenta Furnizori
- Evidenta Subventiilor de cãldura
- Diferite moduri de calcul a cheltuielilor de încãlzire: / suprafata radianta /suprafata încãlzita / suprafata utila / încãlzire calculata (Elsaco, Ista...)
- Diferite moduri de repartizare a cheltuielilor (pe apartament / pe camera / pe persoane / pe persoane prezente / suprafata utila / suprafata încãlzita
- Repartizare a cheltuielilor / Calcul automat a intretinerii / Lista de plata
- Evidenta încasãrilor / emitere chitanta / calcul penalizãri
- Registru de casa / jurnal banca
- Fisa de apartament / Centralizatoare / statistica / Arhiva consumuri

 

 

 

Gestbal Restaurant - Sistem integrat de vanzare

Module incluse:

Gestbal Restaurant

- Evidenta + asisterea vanzarii la restaurant pe sale / mese / comenzi / chelneri
- Regim de lucru autoservire
- Vanzare numerar / credit / tichete / facturare / Protocol 2 nivele
- suprafata configurabila pt. monitoare Touch /
- evidenta pe mese / chelneri / tip de vanzare
- listare comanda pe imprimante sectii (bucatarie, bar...) / listare nota de plata / listare bon - Casa de marcat fiscal / listare factura
- evidenta vanzari pe tip / pe preparate / pe chelneri / pe gestiuni
- transfer masa / transfer partial
- nota de plata, bon fiscal partial pt. Grupuri
- discount (reduceri / rabat) calcul + evidenta
- rezervari + evidenta avansuri
- evidenta meniuri / coctail-uri + descarcare / materii prime
- promotii 3+1...
- evidenta vanzare protocol / card / facturare
- evidenta + urmarire vanzare credit / decontari
- evidenta mese
- comanda / nota de plata / factura personalizata

Gestbal – Contabilitate  primara

- gestiune en-goss, amănunt, amănunt cu fise de magazie
- distributie, facturare / emitere facturi (A5,A4...), avize
- prestari servicii
- contabilitate financiara casa / banca / avansuri
- evidenta analitica clienti, furnizori, creante, datorii
- import - calcul pret importator
- export - emitere invoice / delivery list
- vânzare CM, proforme Gestbal Contabilitate
- declaratii -390, 394 Productie
- retete, norme de consum, norme de timp, postcalcul Asistenta pornire aplicatii (1 zi)
- instalare / configurare sistem / configurare imprimante sectii
- instruire personal

- Preturile includ certificat de licentă, chit de instalare, manual de utilizare, instruirea personalului,
- Preturile NU includ TVA

 

Hardware Necesar

- POS restaurant

Pt. calculatorul de vanzari Restaurant - Gestbal Restaurant – configuratia minima:

- Intel.PIV la 2000, HDD min.20G, Mem.Interna min.512MB, windows xp, monitor touch
- Rezolutie min.1024x768, Ethernet 100M.
- Minim o buc port COM (COM1 pt imprimanta sectie) Legatura USB pt imprimanta „Nota de plata”.

- Imprimante (mici) cu hartie termala (Epson sau Samsung...) pentru imprimanta sectie – 60-80 mm.
- Legatura prin COM, Paralel, USB sau LAN (retea).
- O buc imprimanta laser pt emitere facturi fiscale.

Pt. calculatorul deback-office – configuratia minima:

- Intel.PIV la 2000, HDD min.20G, Mem.Interna min.1G, windows xp, Rezolutie min.1024x768, Ethernet 100M, imprimanta A4 (laser sau jet).

 

Imagini program(screenshot):

   
   
   
   
BACK TO TOP